Równość płci filarem współpracy eurośródziemnomorskiej

Równość płci ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru śródziemnomorskiego: w nowym programie szczególną uwagę poświęca się kwestii równouprawnienia kobiet, która została uznana za priorytetowe zagadnienie przekrojowe mające nadać kierunek fazie realizacji" - powiedział Federico Martire, koordynator filii programu w Walencji (Hiszpania), podczas Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Dyplomacji Prewencyjnej w regionie Morza Śródziemnego.

Program wziął udział w Pierwszej Międzynarodowej Konferencji Dyplomacji Prewencyjnej w regionie Morza Śródziemnego na temat zapobiegania konfliktom i agendy ONZ. Wydarzenie to odbyło się w Casa Mediterráneo w Alicante w dniach 30-31 maja w ramach niestałego członkostwa Hiszpanii w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. W konferencji, którą otworzył hiszpański minister spraw zagranicznych José Manuel García-Margallo y Marfil, wzięli udział ministrowie, ambasadorowie, wysocy urzędnicy organizacji międzynarodowych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z regionu Morza Śródziemnego.

Prelegenci dyskutowali na temat "dyplomacji prewencyjnej" i jej wpływu na suwerenność narodową, sugerując przejście od kultury działania do kultury prewencji. Konkretne działania mające na celu złagodzenie trudnej sytuacji ludności lokalnej i promowanie integracji społecznej również uznano za kluczowe dla zapobiegania konfliktom.

W panelu zatytułowanym "Kobiety, pokój i bezpieczeństwo w regionie Morza Śródziemnego", w którym uczestniczyła dyrektor generalna UNESCO Irina Bokova, Federico Martire podkreślił znaczenie upodmiotowienia kobiet i równości płci we współpracy transgranicznej. "Upodmiotowienie kobiet było głównym tematem niektórych projektów realizowanych w latach 2007-2013. W oparciu o pozytywne wyniki tych inicjatyw kraje uczestniczące postanowiły zwiększyć wsparcie dla równości płci, czyniąc z niej kwestię priorytetową dla wszystkich projektów finansowanych w ramach drugiej generacji programu" - powiedział.

Wobec wysokiej stopy bezrobocia wśród kobiet w kilku krajach śródziemnomorskich, zapewnienie pełnego uczestnictwa kobiet w życiu społecznym zaczyna się już na rynku pracy. Do przykładów sukcesów wspieranych w ramach programu na lata 2007-2013 należą na przykład projekty RUWOMED i LACTIMED. RUWOMED pomógł spółdzielniom prowadzonym przez kobiety w Palestynie i Libanie, które otrzymały szkolenie i wsparcie fizyczne w zakresie działalności w sektorze rolno-spożywczym. Ostatecznie uczestniczki osiągnęły dochód ze sprzedaży swoich produktów na rynkach lokalnych i międzynarodowych oraz zdobyły pewność siebie w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem. W ramach projektu LACTIMED dwie Tunezyjki otrzymały grant na rozwój potencjału bakterii mlekowych wykorzystywanych jako organiczny detergent. Wsparcie finansowe pozwoliło tym dwóm kobietom faktycznie wyprodukować i wprowadzić na rynek bio-detergent, tworząc własną firmę i zatrudniając pracowników w kraju takim jak Tunezja, który boryka się z wysokim bezrobociem.

Globalny model wzrostu firmy McKinsey wskazuje, że gdyby każdy kraj osiągnął postępy na drodze do osiągnięcia parytetu płci zgodnie z celem nr 5 (równość płci) agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, śródziemnomorski Bliski Wschód i Afryka Północna skorzystałyby na wzroście PKB o 11% do 2025 r." - dodał Martire.

Kobiety i młodzi ludzie są głównymi beneficjentami nowego programu ENI CBC Med. Budżet programu wynosi 209 mln euro, a duża uwaga zostanie poświęcona wsparciu przedsiębiorczości kobiet, a także integracji społecznej i walce z ubóstwem.

Jak czytamy na stronie internetowej ENPI CBCMED.