Inwentaryzacja obecnych struktur współpracy pomiędzy specjalistami WBL".

WBL w formalnym kształceniu i szkoleniu zawodowym jest pojęciem szerokim, różnie interpretowanym w różnych krajach i na różnych etapach rozwoju. Jednocześnie, w miarę jak uczenie się w miejscu pracy staje się coraz bardziej znaczącym elementem kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie, coraz większy nacisk kładzie się na współpracę i stały dialog między różnymi miejscami nauki. Współpraca ta jest jednak różnie zorganizowana i w dużym stopniu zależy od tradycji poszczególnych krajów w zakresie WBL. Na przykład w Niemczech i Austrii współpraca między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a przedsiębiorstwami jest wymagana prawnie, podczas gdy w Hiszpanii i Grecji jest wymagana na podstawie ustaleń sektorowych lub instytucjonalnych, a we Włoszech jest określana indywidualnie.

Z tego powodu projekt "Deep IN WBL" w ramach programu Erasmus+ został rozwinięty poprzez wykorzystanie wszystkich wyżej wymienionych danych. Projekt ten jest poświęcony niektórym z wyzwań istniejących w kontekście uczenia się w miejscu pracy. Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentujący Grecję, we współpracy z partnerami z Austrii, Niemiec, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji opublikował "Inventory on current cooperation structures between the different professionals involved in WBL".

W raporcie przedstawiono podejścia każdego z krajów uczestniczących w projekcie, mające na celu tworzenie i rozwijanie środowisk zapewniających współpracę. Zwracając się do obywateli każdego kraju, każda analiza krajowa miała na celu udzielenie odpowiedzi na trzy główne pytania: Jakie są główne zagadnienia, na których koncentruje się współpraca? W jaki sposób współpraca jest zorganizowana w praktyce? (mechanizmy) oraz Jakie warunki umożliwiają współpracę na rzecz WBL?

Spis ma na celu przedstawienie skróconego przeglądu struktur współpracy w każdym kraju, z częścią poświęconą każdemu z krajów uczestniczących w projekcie, dotyczącą WBL. W każdej części krajowej przedstawiono również wyzwania i pozytywne osiągnięcia dotyczące struktur współpracy, które mogą być zalecane w innych kontekstach i stanowią podstawę do sformułowania wniosków na późniejszym etapie projektu.

Na koniec, krótka analiza porównawcza wskazuje główne różnice i podobieństwa w sytuacji między krajami partnerskimi uczestniczącymi w projekcie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu "Deep in WBL": http://www.deepindualvet.eu/index.php/project-summary/