Zwiększanie przejrzystości i uznawalności umiejętności i kompetencji

Kwestie edukacji i umiejętności zawodowych zajmują ważne miejsce w agendzie Unii Europejskiej. Dlatego też w europejskiej strategii Horyzont 2020 określono główne punkty, które należy zmienić i ulepszyć w europejskiej edukacji. W rezultacie wszystkie kraje członkowskie UE zaczynają zmieniać swoje systemy edukacji, starają się stworzyć przejrzyste profile i zestawy umiejętności, które powinny być charakterystyczne dla profesjonalistów we wszystkich sferach działalności. W ten sposób nie będzie miało znaczenia, w jakim kraju studiowałeś, ponieważ Twój dyplom będzie organizowany w całej Europie, a Twoja wiedza i umiejętności będą konkurencyjne na wszystkich rynkach. Aby osiągnąć ten cel, wszystkie kraje muszą podjąć pewne wysiłki, aby ujednolicić umiejętności i kompetencje we wszystkich krajach Unii. UE opracowała osiem poziomów kontroli edukacji. Obejmują one wszystkie poziomy kwalifikacji, począwszy od poziomu podstawowego (np. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej) aż do poziomu zaawansowanego, którym może być stopień doktora. Standardy te zostały opracowane w celu wsparcia koncepcji edukacji przez całe życie i obejmują kształcenie ogólne, zawodowe i wyższe.

Korzyści wynikające ze standaryzacji umiejętności i kompetencji

Jedną z najważniejszych zalet standaryzacji kształcenia i uznawania umiejętności, kompetencji i dyplomów w całej Europie jest to, że stwarza ona możliwości wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk, a także elastyczność dla uczniów, absolwentów i osób poszukujących pracy. Systemy kształcenia we wszystkich krajach UE są obecnie porównywane, a to zadanie pomoże określić ich zalety i wady oraz uzupełnić je o brakujące elementy. W rezultacie otrzymamy ulepszony i bardziej efektywny system edukacji. Standaryzacja systemów edukacji zwiększy mobilność studentów i pracowników, a także stworzy dla nich więcej możliwości. Pracodawcy będą mogli łatwiej "czytać" dyplomy kandydatów i zrozumieć poziom ich kwalifikacji. Ponadto, mając listę umiejętności i kompetencji potrzebnych na danym stanowisku, uczniowie na pewno będą wiedzieli, czego powinni się nauczyć, aby zdobyć pożądaną pracę, niezależnie od tego, w którym kraju Unii Europejskiej. Podniesie to poziom profesjonalizmu w całej Europie i sprawi, że edukacja stanie się bardziej przydatna i nowoczesna.

Możesz także zapoznać się z projektem COY - NGO (Certyfikacja kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą w organizacjach pozarządowych - droga do większego uznania pracy z młodzieżą), związanym z certyfikacją młodzieży!