Kampania podnosząca świadomość: Zatrudnij mnie

Konferencja wymiany doświadczeń - "Zatrudnij mnie" odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2017 r. w Diepenbeek, Belgia. Uczestnicy z 9 krajów UE (Czech, Włoch, Hiszpanii, Grecji, Francji, Słowenii, Węgier, Rumunii i Belgii) zaprezentują dobre praktyki w zakresie zatrudniania Romów.

W ramach projektu europejskiego "PAL - Walka z dyskryminacją i antycyganizmem w edukacji i zatrudnieniu w UE" (współtworzonego przez Program Prawa, Równość i Obywatelstwo Unii Europejskiej) w dniach 4 i 5 kwietnia 2017 r. w Diepenbeek (Belgia) odbędzie się konferencja w ramach kampanii na rzecz podnoszenia świadomości Zatrudnij mnie.

Kampania ma na celu informowanie i podnoszenie świadomości wśród odpowiednich interesariuszy i Romów na temat znaczenia zwiększenia możliwości zatrudnienia w Europie i zapewnienia równych szans dla Romów; lepsze zrozumienie i zwiększona świadomość pomogą w orędowaniu na rzecz praw Romów na rynku pracy (ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży) oraz pomogą profesjonalistom, interesariuszom i Romom zmniejszyć podatność na zagrożenia, przyspieszyć włączenie społeczne Romów i wspierać wdrażanie strategii włączenia na różnych poziomach.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk między partnerami projektu i profesjonalistami, którzy działają w dziedzinie zatrudnienia Romów. Wierzymy, że konferencja będzie najlepszą okazją do stworzenia wspólnej przestrzeni, w której profesjonaliści i eksperci będą mogli pracować, rozwijać współpracę i dzielić się doświadczeniami w zakresie zatrudnienia Romów.

Niektóre z tematów, które będą omawiane to:

  1. Prawa Romów w zakresie zatrudnienia
  2. Zatrudnienie i alternatywy ekonomiczne dla Romów w UE
  3. Przedsiębiorczość społeczna
  4. Sektor IT jako alternatywa ekonomiczna dla Romów
  5. Mikrokredyt i inne doświadczenia centrów wsparcia dla Romów

Zostaną zaprezentowane i omówione najlepsze praktyki uznane przez partnerów projektu.

Udział w konferencji jest bezpłatny, ale konieczna jest rejestracja.

Rejestracji można dokonać TUTAJ.

Zaangażuj się

Zrób z nami kampanię!

Walczymy z bezrobociem wśród Romów i Cyganów w Europie. Romowie to największa mniejszość etniczna w Europie, licząca 10-12 milionów osób. Są również najbardziej zubożałą i wykluczoną mniejszością w Europie - około 90% Romów osiąga dochody poniżej krajowego poziomu ubóstwa w swoim kraju, a mniej niż jeden na trzech Romów miał w 2011 roku płatne zatrudnienie.

Romowie doświadczali prześladowań i dyskryminacji w Europie od czasów średniowiecza, a dziś nadal doświadczają powszechnej dyskryminacji. W 2005 r. grupa 12 państw europejskich (zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza niej) podjęła inicjatywę pod nazwą "Dekada Integracji Romów" w celu poprawy sytuacji. Rok 2015 jest ostatnim rokiem realizacji tej inicjatywy i trudno powiedzieć, że dekada zakończyła się sukcesem.

Równy i pełny dostęp do zatrudnienia ma kluczowe znaczenie dla dalszego włączania społecznego i zwalczania ubóstwa. Zatrudnienie to nie tylko źródło dochodów, które decyduje o dobrobycie materialnym, ale także buduje kapitał ludzki i kształtuje strategie przetrwania, relacje między grupami i w społeczeństwach. Tak jak w ubóstwie nie chodzi tylko o pieniądze, tak w zatrudnieniu nie chodzi tylko o pracę. Dlatego też strategia Europa 2020 tak wyraźnie odnosi się zarówno do ubóstwa, jak i do zatrudnienia.

Zostań uczestnikiem kampanii informacyjnej "Zatrudnij mnie!"!

ZAANGAŻUJ SIĘ

Śledź nas na http://projectpal.eu/