ROMA: Jakie są główne przeszkody i trudności w ich integracji w zakresie zatrudnienia i edukacji?

Romowie są największą mniejszością etniczną w Europie. Obecnie szacuje się, że w całej Europie żyje ich 10-12 milionów, około 6 milionów mieszka w Unii Europejskiej, a większość z nich to obywatele Unii Europejskiej. Wielu Romów w Unii Europejskiej jest ofiarami uprzedzeń i wykluczenia społecznego, mimo że kraje Unii Europejskiej zakazały dyskryminacji rasowej. Żyją w skrajnym ubóstwie ibrakuje im podstawowych usług w zakresie zdrowia, edukacji, zakwaterowania i zatrudnienia.

Komisja Europejska dąży do promowania integracji Romów i walczy z dyskryminacją, uprzedzeniami oraz wykluczeniem społecznym i ekonomicznym, których ofiarami są Romowie. Komisja Europejska jest zaangażowana w promowanie i zachęcanie do integracji społeczności romskich, a poprzez krajowe strategie integracyjne - w eliminowanie dyskryminacji, z jaką spotyka się ta społeczność w różnych częściach Unii Europejskiej.

Obszary, w których Romowie spotykają się z największym wykluczeniem, to:

Edukacja

Poziom wykształcenia Romów jest znacznie niższy niż reszty społeczeństwa i tylko niewielka liczba dzieci kończy szkołę podstawową. Większość z nich uczęszcza do szkół specjalnych, ponieważ często pojawiają się u nich trudności w nauce oraz upośledzenie umysłowe. Obserwuje się również zjawisko nauki w oddzielnych szkołach, co prowadzi do gettoizacji i segregacji dzieci. Priorytetem w edukacji jest integracja dzieci romskich z rzeczywistością szkolną, ich udział we wszystkich poziomach edukacji oraz zapobieganie porzucaniu szkoły. Z tych wszystkich powodów ważne jest inwestowanie w edukację dzieci romskich, aby mogły one później z powodzeniem wejść na rynek pracy i ułatwić swoją integrację w ogóle.

Zatrudnienie

Dowody empiryczne i badania nad sytuacją społeczno-ekonomiczną Romów pokazują, że istnieje znaczna różnica we wskaźnikach zatrudnienia między Romami a resztą populacji, głównie dlatego, że są oni w znacznym stopniu dyskryminowani w dziedzinie zatrudnienia. Z tego powodu państwa członkowskie powinny w sposób niedyskryminujący zapewnić Romom pełny dostęp do szkoleń zawodowych, rynku pracy, a także do narzędzi i inicjatyw związanych z samozatrudnieniem. Oś ta jest ukierunkowana na jakościową i ilościową poprawę zatrudnienia Romów. Ma na celu zmniejszenie bezrobocia wśród Romów poprzez intensyfikację działalności gospodarczej, pracy zarobkowej oraz rozwój nowych kwalifikacji zawodowych.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do ustanowienia krajowych strategii na rzecz integracji Romów. Strategie te obejmują:

  • Aby program integracyjny odniósł sukces, powinien kłaść nacisk na edukację ogółu społeczeństwa, jak również na edukację mniejszości.
  • Aby uniknąć marginalizacji i wykluczenia dzieci romskich, konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań już od wczesnego dzieciństwa, zapewniając edukację i opiekę dzieciom poniżej trzeciego roku życia.
  • Oczekuje się, że państwa członkowskie przyjmą skuteczne strategie zwalczania pracy dzieci, pracy przymusowej lub obowiązkowej, praktyki przymusowych małżeństw i małżeństw między nieletnimi oraz zwalczania handlu ludźmi.
  • Postulat zakończenia segregacji i praktyki umieszczania dzieci romskich w szkołach dla dzieci z trudnościami w nauce oraz segregacji w szkołach ogólnodostępnych.
  • Potrzeba pełnego zaangażowania władz lokalnych i regionalnych oraz społeczności romskich w kwestię integracji Romów oraz w krajową politykę przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
  • Uznanie i zrozumienie faktu, że dzieci romskie są bardziej narażone na dotkliwe i skrajne ubóstwo niż jakakolwiek inna mniejszość w Europie.

Staje się więc jasne, że Komisja Europejska i każdy kraj europejski ponoszą wspólną odpowiedzialność za poprawę integracji Romów i ochronę praw tych bezbronnych ludzi. Konieczna jest walka z rasizmem poprzez integrację, a także promowanie włączenia społecznego i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Romach?

Możesz również zapoznać się z naszym innowacyjnym projektem:

" Zwalczanie dyskryminacji i
antycyganizm w edukacji i zatrudnieniu w UE - PAL".